De Donderberg: Een stadswijk in ontwikkeling

Bewoners waarderen inzet en zien positieve ontwikkelingenIn 2011 is door de Gemeente Roermond, Provincie Limburg, Wonen Zuid en Wonen Limburg een wijkontwikkelingsplan opgesteld voor de wijk Donderberg in Roermond. E�n van de doelen uit dit wijkontwikkelingsplan is om de wijk weer op de kaart te zetten, het negatieve imago weg te werken en nieuwe doelgroepen aan te trekken. Om te kijken of de gekozen positionering aansluit en blijft aansluiten bij de behoeften van de doelgroep hebben de partijen vorig jaar door USP een onderzoek laten uitvoeren naar het imago, de kansen en bedreigingen voor deze wijk. Dit onderzoek wordt gezien als zogenaamde 0-meting zodat initiatieven die ingezet worden later op hun effect beoordeeld kunnen worden. Een onderzoek waar ook �andere gemeenten en corporaties lering uit kunnen trekken. Achtergrond onderzoekHet onderzoek is kwantitatief en kwalitatief uitgevoerd. In het kwantitatieve onderzoek zijn 3 doelgroepen onderscheiden namelijk:

  1. Bewoners Donderberg: dit zijn de respondenten die in de wijk de Donderberg wonen.
  2. Bezoekers Donderberg: dit zijn de respondenten die dagelijks, wekelijks of maandelijks in de Donderberg komen, maar er niet wonen.
  3. Niet-bezoekers Donderberg: dit zijn de respondenten die 1 tot 2 keer per jaar in de Donderberg komen of nog nooit in de Donderberg zijn geweest.

De Gemeente Roermond, de Provincie Limburg, Wonen Limburg en Wonen Zuid hebben zelf een kwalitatief onderzoek onder ondernemers en stakeholders uitgevoerd. Dit is gebeurd op basis van de aanknopingspunten die uit het kwantitatieve onderzoek naar voren kwamen.Veiligheid en sociale samenhang grootste aandachtspuntenHet imago onderzoek onder de verschillende doelgroepen is opgebouwd rondom 6 thema�s, namelijk veiligheid, bereikbaarheid, sociale voorzieningen, betrokkenheid bewoners, commerci�le voorzieningen en onderhoud en aantrekkelijkheid. Bij al deze thema�s is vooraf een gewenste score geformuleerd. Aangezien dit een 0-meting betreft is niet de verwachting dat deze gewenste score nu al gehaald wordt, maar dit is de gewenste score over 2 tot 5 jaar. Deze 0-meting laat zien op welke gebieden de grootste inzet gewenst is om de gewenste score te behalen.
Uit het onderzoek blijkt dat, zoals verwacht, op alle thema�s de gewenste score nog niet behaald wordt. De elementen veiligheid en betrokkenheid van de bewoners/ sociale samenhang laten de grootste gap zien en hier zal dus het meest aandacht aan moeten worden besteed. Verder blijkt dat juist de niet-bezoekers oftewel de mensen die de Donderberg alleen kennen vanuit verhalen of de media het meest negatief zijn op de verschillende punten.40% bewoners is positiever over beeld Donderberg dan 2 jaar geledenEr zijn op de Donderberg al de nodige initiatieven en acties opgezet. Uit het onderzoek blijkt dat deze ook gezien en gewaardeerd worden door bewoners en bezoekers. Bijna 40% zegt dat het beeld ten opzichte van de Donderberg positiever is geworden de afgelopen 2 jaar. Met name de initiatieven op het gebied van renovatie, de uitstraling van gebouwen, dus de fysieke aspecten worden gezien. Van dit soort initiatieven is het effect ook direct zichtbaar. Juist de initiatieven gericht op veiligheid en sociale samenhang worden iets minder gezien. Te denken valt hierbij aan het inzetten van winkelstewards, examentraining, een kansmakelaar voor startende ondernemers. Dit soort initiatieven hebben vaak ook wat langer tijd nodig om effect te sorteren. Echter bij navraag worden ze door respondenten wel heel belangrijk gevonden.Mensen maken de DonderbergUit dit onderzoek blijkt ook dat er binnen de wijk bepaalde mensen zijn die initiatieven door hun inzet en enthousiasme naar een hoger niveau kunnen tillen. Deze zogenaamde �krachten in de wijk� worden door iedereen benoemd, zowel bewoners als ondernemers en overige partijen in de wijk en zijn enorm belangrijk. Zij stimuleren ook weer anderen tot nieuwe initiatieven. Het is belangrijk deze �krachten� goed in het vizier te houden, te betrekken bij plannen en op gepaste wijze te belonen voor hun (vaak vrijwillige) inzet.logoDe partijen in de Donderberg hebben een communicatief concept ontwikkeld onder de naam �Zo doen we dat op de Donderberg�. Dit concept is enerzijds ontwikkeld om initiatieven zichtbaar te maken voor bewoners en buitenstaanders en anderzijds om een soort van gezamenlijk gevoel voor het aanpakken van de problemen in de Donderberg te krijgen.�Zo doen we dat op de Donderberg� geeft aan hoe we dingen samen aanpakken in onze wijk. Want we zitten niet stil. Er gebeurt veel op de Donderberg. Door dit label ziet u welke projecten en activiteiten er zijn en er aan bijdragen dat we de wijk samen steeds mooier, leefbaarder en sterker maken. Niet alleen projecten vanuit het wijkontwikkelingsplan, maar zeker ook die van buurtbewoners of organisaties uit de wijk zelf. Ziet u �Zo doen we dat op de Donderberg�, dan weet u dat het iets unieks is voor de Donderberg. En daar mogen we trots op zijn! Hebt u zelf een activiteit of project waar het beeldmerk bij past, laat het ons dan weten!Evaluatie en uitwisseling initiatievenHet aantal initiatieven in de Donderberg is groot. Het meten van het effect van de initiatieven is nog beperkt. Dit laatste is ook erg moeilijk aangezien het effect op het beeld enerzijds niet door 1 activiteit wordt bepaald, maar vaak door het samenspel van activiteiten en anderzijds het effect van activiteiten vaak ook langer op zich laat wachten dan men denkt. Dit onderzoek is een eerste aanzet geweest in het inzichtelijk maken van de effecten van acties en te kijken waar Donderberg op dit moment staat. Daarnaast zorgt het voor focus voor toekomstige activiteiten. De Donderberg is duidelijk nog in ontwikkeling, maar de inzet van diverse partijen, niet op zijn minst de bewoners zelf, geeft vertrouwen voor de toekomst.Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:USP Marketing Consultancy
Claudie Wels, Consultant
T: 010-2066900
E: wels@usp-mc.nlUSP Marketing Consultancy
Veerle Forschelen-Janssen, Consultant
T: 010-2066900
E: forschelen@usp-mc.nlVoor meer informatie over de wijk kunt u contact opnemen met:Ellen Janssen, programma-manager Wijkontwikkeling Donderberg
T: 0475-359589
M: 06-52406688
E: ellenjanssen@roermond.nlDiscussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter