Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een betaalbaar huis voor iedereen? Ken je huurder en zorg voor maatwerk

In februari is door een groot aantal partijen de Actie Agenda Wonen gepresenteerd met daarin dé belangrijkste thema’s voor de woningmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen. Corporaties opereren binnen al deze thema’s. USP heeft daarom onderzoek uitgevoerd onder corporaties naar hun belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen, maar ook naar de verschillen in inzichten. In dit artikel staat centraal: een betaalbaar huis voor iedereen.

Doorstroming senioren en aandacht voor woonstarters

Gemiddeld woont 75% van de corporatiehuurders ‘passend’ gezien het huishoudinkomen. De andere 25% woont goedkoop of duur scheef en deze percentages zijn ongeveer evenredig verdeeld. Maar of een huishouden ook passend woont gezien de gezinssituatie of de (toekomstige) behoefte aan zorg wordt hierin niet meegenomen. Door het gebrek aan geschikte woningen en de angst voor verhuizing is het moeilijk de doorstroming van senioren op gang te brengen. Dit is echter wel heel belangrijk voor het beschikbaar krijgen van woningen voor andere doelgroepen in de markt. Van de corporaties zegt ongeveer de helft zelf voldoende te doen om seniore huurders te laten verhuizen naar een meer passende woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de inzet van seniorenmakelaars.

Nog minder aandacht is er voor woonstarters. Het is voor starters vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen in de huursector en vaak onbetaalbaar om een woning te kopen. Sommige corporaties springen hierop in met speciale jongerencontracten of jongerenhuisvesting in de vorm van flexibele woonconcepten, concepten met gedeelde voorzieningen of ombouwen van andere ruimtes tot woonruimtes. Een klein beginnetje, maar nieuwbouw en doorstroming zal de markt voor deze groep pas echt een beetje openbreken. 

Inzicht in (kwetsbaarheid van) huurder als start
Pas als je weet welke groepen huurders in welke woningen vertegenwoordigd zijn en hoe zij denken over hun (toekomstige) woonsituatie, kan toekomstbeleid worden gemaakt. Moet de corporatie zich actief gaan richten op de doorstroming van senioren of moet de corporatie juist richten op maatwerk bij kwetsbare gezinnen en kijken naar betaalbaarheid en bijvoorbeeld energiezuinigheid van de woning of moet er juist actief gezocht worden naar alternatieve woonruimtes voor woonstarters?

Nog geen kwart van de corporaties (24%) zegt het komend jaar onderzoek te doen onder haar huurders naar de betaalbaarheid. Het blijft voor veel corporaties dus nog een blinde vlek hoe hun huurders erin staan. Daarbij komt dat onder kwetsbaarheid naast financiële kwetsbaarheid, ook sociale kwetsbaarheid (eenzaamheid/ betrokkenheid) en lichamelijke en mentale kwetsbaarheid (gezondheid en eventuele zorgbehoefte) valt. Allemaal inzichten die kunnen leiden tot een beter begrip van de huurder en zijn/haar toekomstige (woon)wensen.

Eerder verschenen al artikelen rondom het thema:

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.