Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ketensamenwerking essentieel bevonden bij centraal stellen eindgebruiker

Door ketensamenwerking ook meer prestatiecontracten en kennisdeling

Rotterdam, 17 maart 2015 – In eerdere artikelen werd reeds duidelijk dat ketensamenwerking loont voor de koplopers op het gebied van ketensamenwerking, maar dat er ook nog een hoop te verbeteren valt. Ter afsluiting van dit drieluik kan worden geconcludeerd dat de koplopers van mening zijn dat ketensamenwerking essentieel is om de eindgebruiker centraal te stellen. Manieren waarop dit kan worden bereikt zijn prestatiecontracten, zoals ESCo’s en DBFMO contracten, iets waarvan de koplopers meer gebruik maken dan de overige bedrijven. Tenslotte zien we dat koplopers op het gebied van ketensamenwerking de opgedane kennis niet voor zichzelf houden, maar deze ook delen met de ketenpartners. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in opdracht van Building Holland is uitgevoerd onder ruim 400 bouwprofessionals, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens Building Holland 2015, dat plaatsvindt van 31 maart t/m 2 april in de RAI in Amsterdam, zal ketensamenwerking een belangrijk onderdeel vormen van het programma en worden uiteenlopende sessies georganiseerd die dit thema nader belichten.

Ketensamenwerking essentieel om eindgebruiker centraal te stellen

Aan alle opdrachtgevers en opdrachtnemers is de volgende stelling voorgelegd: “Ketensamenwerking is essentieel om de eindgebruiker optimaal te bedienen”. Hoewel driekwart van de opdrachtgevers en opdrachtnemers het eens is met deze stelling, kan hier nog wel een onderscheid worden aangebracht. Van de opdrachtgevers en opdrachtnemers die zichzelf als koploper zien op het gebied van ketensamenwerking geeft respectievelijk 84% en 96% aan het eens te zijn met deze stelling. Voor de niet-koplopers gelden percentages van respectievelijk 69% en 62%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de koplopers het vrijwel unaniem eens zijn over het feit dat het al jaren gepredikte motto “van pand naar klantgedachte” moeilijk bereikt kan worden zonder gebruik te maken van ketensamenwerking.

Gebruik van prestatiecontracten zal toenemen

Het centraal stellen van de eindgebruiker vergt ook een andere aanpak vanuit opdrachtgeverzijde. Zij zullen hogere eisen stellen aan de opdrachtnemers om te garanderen dat hun eigen medewerkers of huurders optimaal worden bediend. We zien ook dat de koplopers op het gebied van ketensamenwerking vaker gebruik zijn gaan maken van prestatiecontracten, zoals bijvoorbeeld ESCo’s en DBFMO contracten. Opdrachtnemers die voorop lopen hebben dergelijke contracten vaker afgesloten dan de overige opdrachtnemers. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ketensamenwerking leidt tot meer prestatiecontracten. Dit is ook logisch gezien het feit dat ketensamenwerking inhoudt dat je samenwerkt en dat je het best mogelijke resultaat nastreeft. Doordat er steeds betere samenwerking ontstaat tussen de ketenpartners durft men het ook aan garanties af te geven en dus prestatiecontracten af te sluiten en aan te gaan. Met de verwachting dat steeds meer partijen aan ketensamenwerking gaan doen, kan gerust worden gesteld dat het aantal prestatiecontracten zal toenemen.

Opgedane kennis en visie wordt gedeeld met de andere ketenpartners

Waar van oudsher wantrouwen en geheimhouding regelmatig de overhand namen, is momenteel steeds vaker sprake van vertrouwen en openheid. Om goed te kunnen samenwerken, moeten alle ketenpartners volledig op de hoogte zijn van de laatste informatie. Tevens moeten ze kunnen vertrouwen op hun partners, de basis van elke relatie. We zien dit zeker terug bij de koplopers op het gebied van ketensamenwerking. Zo’n driekwart van de opdrachtgevers en –nemers geeft aan dat zij hun visie met andere ketenpartners in het proces bespreekt. Terwijl dit bij de niet-koplopers ‘slechts’ iets minder dan de helft is.

Ketensamenwerking kent zijn obstakels maar baten wegen meer dan genoeg op tegen de kosten

Het drieluik besluitend zien we dat veel partijen aan ketensamenwerking doen, maar nog niet op grote schaal. Er zal nog veel geleerd worden en uiteraard zullen er ook fouten gemaakt worden. Zaak is hiervan met elkaar te leren en de dialoog met elkaar aan te gaan. Alleen op deze manier zal men dichterbij het ultieme doel komen: de eindgebruiker centraal stellen en zelf ook een winstgevend project aan overhouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction Henri Busker T: 010-2066900 E:  busker@usp-mc.nl

Volg 'USP voor Bouw' op TwitterDiscussieer mee op de LinkedIn-group ‘BouwMarketeer'

Technische verantwoording:Voor dit onderzoek zijn in januari 2015  in totaal 433 online enquêtes afgenomen onder opdrachtnemende en opdrachtgevende partijen binnen de bouwsector.