Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Leefbaarheid in wijken verbeteren met gerichte verbeteracties

De afgelopen tijd waren mensen veel meer thuis dan normaal en dit leidde tot meer onrust, spanning en overlast in wijken. Vooral geluidsoverlast door klussende buren of spelende kinderen zorgde voor ergernissen bij mensen die moesten thuiswerken. Dat we weer wat meer bewegingsruimte krijgen, zal hopelijk leiden tot minder onrust en burenruzies. Maar ook vóór de coronatijd al was er een stijging te zien in de mate waarin in wijken sprake is van woonoverlast of burenoverlast. Wij hebben de onderzoeken die wij in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd voor onze klanten eens naast elkaar gezet om trends en ontwikkelingen te ontdekken.

Uit deze analyse blijkt dat huurders in de afgelopen jaren steeds minder tevreden zijn over de veiligheid in hun wijk en dat de zij in sterkere mate overlast ervaren. Ook het samenleven met de andere (groepen) buurtbewoners stemt huurders minder tevreden dan een paar jaar geleden. Waar deze aspecten enkele jaren geleden nog met een rapportcijfer van rond de 7 werden beoordeeld, komen dezelfde aspecten in recentere onderzoeken nog maar krap boven de 6,5 uit. 

Leefbaarheid in wijken verdient aandacht


In het najaar van 2019 publiceerde Aedes hun Corporatiemonitor Woonoverlast, waaruit onder andere blijkt dat corporaties alle vormen van woonoverlast zien stijgen. Aangezien de economische en maatschappelijke taken van corporaties ook het investeren in leefbaarheid omvatten, zijn dit voor corporaties belangrijke inzichten. Er is een duidelijk signaal dat de leefbaarheid in wijken aandacht behoeft, maar hoe kunnen de beschikbare middelen hiervoor het beste worden ingezet? Budgetten zijn altijd beperkt, iedere euro kan maar één keer uitgegeven worden. 


Als huurders gevraagd werden de ontwikkeling van de leefbaarheid in hun wijk over de afgelopen jaren te beoordelen, geeft de meerderheid aan dat deze ongeveer gelijk gebleven is, zo zien wij in de verschillende onderzoeken die wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Daarnaast gaf gemiddeld 30% aan een verslechtering te zien, tegenover 10% die een verbetering ziet. Per saldo valt hieruit een negatieve trend op te maken. Ook is dit een indicatie van een probleem dat zich niet over de gehele breedte voordoet. Dit maakt het extra belangrijk om gerichte verbeteracties in te zetten, juist op die plekken waar die het meeste verschil zullen maken. Hiervoor zijn de juiste inzichten nodig.

Kom beslagen ten ijs in gesprekken met andere stakeholders


Voor het aanpakken van de leefbaarheid in de wijken kunnen corporaties natuurlijk niet alleen aan de slag. Hierin moeten ze samen optrekken met gemeenten en andere stakeholders als zorg- en welzijnsinstellingen en/of politie. Elke partij zal eigen belangen hebben en de woningcorporatie moet de belangen van de huurders vertegenwoordigen. Uiteraard is het goed om beslagen ten ijs te komen wanneer de verschillende partijen om de tafel gaan. Welke problemen zijn voor de bewoners het meest dringend en in welke wijken spelen die problemen?  

Natuurlijk kunnen wijkbeheerders of -coördinators al veel informatie direct bij bewoners ophalen. Toch kan het lastig zijn om met deze informatie een goed overzicht te krijgen van de verschillende wijken, en om prioriteiten te stellen. 


Bewonersscan: strategisch onderzoek naar woonbeleving
Een andere optie is om een kwantitatief onderzoek uit te voeren onder de huurders. Vanuit USP bieden wij hiervoor de Bewonersscan aan. Dit is een strategisch bewonersonderzoek waarin de woonbeleving en woonwensen van de huurders centraal staan, en kan worden ingezet om per wijk of complex concreet verbeterprioriteiten aan te geven. Dit kan ook weer helpen bij het evalueren van het effect van acties naderhand. 


In ieder geval zorgen de inzichten ervoor dat een corporatie de nodige handvatten heeft om de stem van haar huurders te laten doorklinken in de gesprekken met de verschillende stakeholders waarmee de leefbaarheid in de wijken aangepakt gaat worden.